Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
BuddyBites
The Petfood Company
BE0733.593.677
Venecolaan 44 Loods G/5, 9880 Aalter
info@buddybites.be
+32499 74 21 69
RPR Kortrijk

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce website is in het bezit van BV The Petfood Company, hierna genoemd BuddyBites. BuddyBites is een BV met maatschappelijke zetel te Jan Van Ruusbroeclaan 10, 8500 Kortrijk, BTW BE0733.593.677, RPR Kortrijk, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BuddyBites moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BuddyBites aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BuddyBItes niet. BuddyBites is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BuddyBites is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BuddyBites. BuddyBites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Betalingswijzen en automatische invordering

De betaling van al onze producten en diensten gebeurt middels krediet- of debetkaart, of ieder ander betalingsmiddel vermeld op de betalingspagina van onze website. U dient ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het door u gekozen betalingsmiddel correct en actueel is. De bestellingen worden gefactureerd volgens de door U gekozen betalingswijze. U verleent aan BuddyBites een Direct Debit mandaat op uw bankrekening. Indien U kiest voor betaling via PayPal of kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van uw PayPal- of kredietkaartrekening afgehaald. De betaling wordt 2 dagen voor de volgende verzenddatum uitgevoerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling. Mocht U het afhalen via Direct Debit, PayPal of kredietkaart betwisten, kunt u zich hiertegen verzetten volgens de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw bank binnen acht weken volgend op de betaling via Direct Debit. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het gebrek aan betaling kan te wijten zijn aan onvoldoende fondsen, aan verkeerde of verouderde betalingsgegevens of aan geschillen. Indien BuddyBites een betaling niet kan uitvoeren via het door u gekozen betalingsmiddel, zal uw bestelling toch kunnen geleverd worden en zal de koop geacht worden te hebben plaatsgevonden. In dergelijke gevallen zal BuddyBites opnieuw proberen om over te gaan tot betaling. BuddyBites behoudt zich het recht voor om opnieuw te proberen over te gaan tot betaling via het door u gekozen betalingsmiddel ten einde het openstaande bedrag in te vorderen. Indien dergelijke pogingen vruchteloos blijven, behouden BuddyBites zich het recht voor om de verschuldigde sommen op een andere wijze in te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij middels tussenkomst van een derde. In dit geval behoudt BuddyBites zich het recht voor om van u de aldus veroorzaakte buitengewone invorderingskosten, bovenop het forfaitair schadebeding, te vorderen.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in BENELUX.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als de voorraad op is, zal BuddyBites de Klant informeren. Er is geen enkele vorm van compensatie verschuldigd voor uitgeputte inventaris. 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BuddyBites.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de BuddyBites was geboden.

Artikel 6: Duurtransacties

De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen onder voorbehoud van wat volgt. Indien u de overeenkomst beëindigt vijf werkdagen voor de leverdag, ontvangt u geen producten meer. Uw overeenkomst zal dan definitief beëindigd zijn. Om de bestelling (en dus de leverings-en betalingsverplichting) van de volgende levering te annuleren, dient u de overeenkomst te beëindigen vijf werkdagen voor de leverdag van het volgende product.

U kan de overeenkomst beëindigen door U aan te melden op de website (kies ‘mijn account’) en op uw overzicht te kiezen voor ‘abonnement stopzetten’ of door het sturen van een e-mail naar info@buddybites.be

Een overeenkomst van bepaalde duur wordt niet stilzwijgend verlengd maar neemt een einde bij het verstrijken van de duur.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BuddyBites.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BuddyBites te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BuddyBites.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. De Klant zal het product uitpakken voor zover het nodig is om te weten dat de Klant dit product niet wil houden. In deze situatie zal de klant het product terugsturen in de originele toestand. Hierbij volgt de klant de instructies van BuddyBites.

De Klant kan niet gebruikmaken van dit recht voor beperkt houdbare producten waarbij de vervaldatum verlopen is. Geopende producten en niet gesloten producten zijn aangetast en zorgen ervoor dat de consument zijn herroepingsrecht verliest.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant [BuddyBites, Venecolaan 44 Loods G/5, 9880 Aalter, info@buddybites.be] via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BuddyBites heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan [BuddyBites, Venecolaan 44 Loods G/5, 9880 Aalter]. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BuddyBites zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BuddyBites alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BuddyBites op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BuddyBites wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BuddyBites geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

BuddyBites betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Annulering, opschorting en ontbinding

Indien de Klant na de herroepingstermijn, nadat de overeenkomst is voltooid, wil annuleren en BuddyBites akkoord gaat, wordt 25% van de prijs (exclusief BTW) in rekening gebracht als annuleringskosten. BuddyBites behoudt zich het recht voor volledige vergoeding van de gemaakte kosten te vorderen.

BuddyBites heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten indien:

  • De consument komt zijn verplichting uit de overeenkomst niet volledige na of er is een gegronde verdenking.

  • De consument sterft.

  • De consument verzuimt een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te betalen.

BuddyBites kan de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet langer kan worden geëist op basis van normen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van BuddyBites en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan BuddyBites.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BuddyBites zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van BuddyBites is bereikbaar op het telefoonnummer +32 499 74 21 69, via e-mail op info@buddybites.be of per post op het volgende adres: Venecolaan 44 Loods G/5, 9880 Aalter. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BuddyBites beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt BuddyBites zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

Bij de afhandeling van bestellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Om U te informeren aangaande wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die u kan raadplegen onder “Privacy Policy”.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door BuddyBites om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BuddyBites. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).